Hama
Hama

İndirilebilir İçerikler

Türkiye-Suriye Uluslararası Antlaşmalar

Hama (Arapça: حماه, hisar anlamına gelir) Suriye'nin orta-batı kesiminde, Asi nehri üzerinde yer alan ve Hama ilinin merkezi olan şehir. 2004 itibarıyla 312,994 nüfusu vardır.

Şehrin geçmişi Tarih öncesi'ne değin iner. Aramiler İÖ 11. yüzyılda burada Hamat Krallığı'nı kurdular. İÖ 9. yüzyılda Asur yönetimine giren şehir, daha sonra ise PerslerinMakedonyalıların ve Selevkosların eline geçti. Selevkosların İÖ 2. yüzyılda Epiphaneia olarak değiştirdiği adı, Bizans yönetiminde geleneksel adının bir biçimi olan Emath'a çevrildi. İS 7. yüzyılda Hama'yı alan Araplar şehirdeki en önemli kiliseyi büyük bir camiye dönüştürdüler. 1108'de Haçlıların eline geçtiyse de 1115'te Müslümanlarca geri alındı. 1175'te bir depremde yıkıldı. 1188'de Salaheddin Eyyubinin, y. 1300'de Mısır Memlûklerinin eline geçen şehir, 1516'da Yavuz Sultan Selimtarafından Osmanlı topraklarına katıldı.

1918'de, I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne yenilmesinden sonra şehirdeki Osmanlı egemenliği sona erdi. Önce Britanya güçlerinin eline geçen şehir, daha sonra Sykes-Picot Anlaşması uyarınca Fransız Mandasındaki Suriye'ye geçti. 1946'da bağımsız Suriye'nin parçası oldu.

1980'lerin başında ülkede artan siyasal huzursuzlukla birlikte Müslüman Kardeşler'in kalesi durumuna gelen Hama'da Şubat 1982'de girişilen sindirme hareketi sırasında yaklaşık 25 bin kişi öldürüldü ve eski şehrin hemen hemen dörtte biri yıkıldı.

Suriye İç Savaşı'nın başlarında, 2011-12 yıllarında Suriye ordusu ile muhalefet güçleri arasında yaşanan çatışmalardan sonra şehir Suriye hükümetinin elinde kaldı.

Asi Nehri üzerinde kurulu şehir, tüm dünyada günümüzde benzerine rastlanmayan ve türünde dünyanın en eskisi olarak kabul edilen su değirmenlerinden ötürü "Medinet-ün-Nevair (Su dolabı şehri)" olarak da adlandırılır. Su dolapları 14. yüzyılda içme suyu ve sulama amaçlı su dolapları nehir suyunu iletmek için yapılmıştır. Toplam 32 adet olan ilk su dolaplarının çoğu günümüzde de kullanılmaktadır. Yunus Emre'nin adına şiir yazdığı namı diğer Dertli Dolap bu şehirdedir.

Başlangıçta Hama valisinin konutu olan Beyt Azm Sarayı Suriye Eski Eserler Bakanlığı'nca onarılmış, ama 1982'deki çatışmalar sırasında zarar görmüştür. 18. yüzyıl Arap mimarisinin yetkin bir örneği olan ev günümüzde, kentin biraz kuzeyindeki Hama Kalesi'nde ortaya çıkarılan buluntuların sergilendiği bir müzedir. Buluntuların bir bölümü İÖ 5. binyıla tarihlenir; bir bölümü de İÖ 2. binyıldaki Suriye-Hitit krallığı Hamat ile Bizans dönemi arasını yansıtır.

Hama şehri bir kara ve bir demir yoluyla ülkenin kuzey ve güney kesimlerine, bir başka karayoluyla da Akdeniz kıyılarına bağlanır.

 

Türkiye - Suriye Siyasi İlişkileri

Türkiye’nin Suriye İhtilafına Yaklaşımı

Suriye’de 2011 yılı Mart ayında başlayan olaylar büyük bir ihtilafa dönüşmüş, bu olaylar gerek Suriye’nin, gerek bu ülkeyle ikili ilişkilerimizin ve bölgenin gündemini yeniden belirlemiştir.

911 km kara sınırına sahip olduğumuz Suriye’nin içinde bulunduğu ihtilaf, bugüne kadar çok sayıda masum insanın hayatına mal olmuş ve ülkemizi önemli sorumluluk ve sınamalarla karşı karşıya bırakmıştır.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, ülkede akan kanın durması ve Suriye halkının meşru taleplerinin karşılanmasına yönelik siyasi dönüşüm sürecinin barışçı bir şekilde sonuçlandırılması, Suriye’deki gelişmeler karşısında ülkemizin ilk günden bu yana izlediği politikanın temel parametrelerini oluşturmaktadır.

Suriye’deki krizin başlangıcından çok önce, gerekli reformları zamanlıca gerçekleştirerek geçiş sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmesi amacıyla, Suriye yönetimine her seviyede ve müteaddit kereler samimi telkinlerde bulunulmuştur. Ancak, tüm bu çabalarımıza rağmen Esad rejimi, halkın demokrasi, hürriyet, insan hakları, iyi yönetişim ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlere sahip olma özlemi karşısında gerekli adımları atmamış ve bu yöndeki talepleri silah zoruyla bastırmaya çalışarak, ülkeyi gün geçtikçe daha da derinleşen bir bunalıma sürüklemiştir.

İhtilaf çerçevesinde rejimin, mezhepçilik ve etnik ayrımcılığa dayalı politikaları bölgesel istikrarsızlığı tetiklemekte, tehditlerin yeni bir boyut kazanmasına sebep olmaktadır. Bu politikalar nedeniyle bölgede DEAŞ ve diğer aşırılık yanlısı gruplar zemin kazanmıştır. Gelinen aşamada, DEAŞ’ın bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eder bir noktaya ulaşması, bu sorunla küresel mücadeleyi gerektirmiş ve ABD’nin öncülüğünde DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu kurulmuştur.

DEAŞ meselesi Türkiye için öncelikli bir ulusal güvenlik tehdididir. Başından bu yana Uluslararası Koalisyon’un aktif bir üyesi olan Türkiye, koalisyonun harekatına milli imkan ve yetenekleriyle katkı sağlamaktadır. 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren de Türk Silahlı Kuvvetleri, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51’inci maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkı temelinde ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları gereğince Suriye içindeki belirli DEAŞ unsurlarını hedef almakta, Suriye topraklarından ülkemize gelen saldırılara angajman kuralları çerçevesinde mukabele etmektedir.

Türkiye, bu çerçevede 24 Ağustos 2016 tarihinde DEAŞ’la Mücadele Küresel Koalisyonu hava unsurlarının da desteğiyle, Suriye’de Fırat Kalkanı Harekâtını (FKH) başlatmıştır. Harekât kapsamında, TSK unsurlarının destek verdiği Özgür Suriye Ordusu, 243 yerleşim birimini kapsayan toplam 2.015 km2’lik alanda kontrolü sağlamış, 2.647 DEAŞ mensubunu etkisiz hale getirmiştir.

29 Mart 2017 tarihinde sonuçlandığı Milli Güvenlik Kurulu tarafından açıklanan Fırat Kalkanı Harekâtı, BM Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde yürütülmüştür. Esasen, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları (1373, 2170, 2178) terörle ve özellikle DEAŞ’la mücadelede ülkelere sorumluluk yüklemektedir.

Ülkemiz bir yandan rejimin zulmünden, DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin eylemlerinden kaçan Suriyelilerin yaralarının sarılması için gerekli yardımı sağlamakta, diğer yandan da Suriye’deki ihtilafın en kısa zamanda barışçı bir şekilde sona erdirilmesi ve bölgede aşırıcı ve terörist örgütlerin yayılmasının önlenmesi amacıyla uluslararası toplumla işbirliği ve eşgüdüm halinde girişimlerini devam ettirmektedir.

İhtilafa barışçı bir çözüm bulunabilmesi amacıyla bugüne kadar yürütülen tüm uluslararası girişimlerde aktif olarak yer alan Türkiye, Suriye’de yaşanan şiddetin daha da tırmanmasını ve komşu ülkelere yayılmasını engellemek amacıyla, çözüm sürecini olabildiğince hızlandırmak yönünde gerekli her türlü çabayı sarf etmektedir. Ülkemiz ihtilafa siyasi çözüm bulunması amacıyla Viyana toplantılarının zeminini hazırlamış ve Suriye konusunda fikirdaş ülkelerle ve Uluslararası Suriye Destek Grubu üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen toplantılara iştirakle gerekli yönlendirmelerde bulunmuştur. 18 Aralık 2015 tarihinde BM Güvenlik Konseyi de ilk defa siyasi çözüm yolunda belli bir takvim öngören bir karar almıştır. Suriye’de bir siyasi geçişin çerçevesini belirleyen 2012 Cenevre bildirisini temel alan 2254 sayılı bu karar kapsamında, muhalefet ve rejim heyetlerinin BM’nin gözetiminde Cenevre’de bir araya gelmesi öngörülmüştür.

Türkiye’nin yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği neticesinde, 2015 Aralık ayında Riyad’da oluşturulan Suriye muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu temsilcileri 2016 Ocak ayından bu yana Cenevre’de BM arabuluculuğunda yürütülen dolaylı görüşmelere Suriye muhalefetini temsilen katılmaktadır.

Suriye’de ihtilafın çözülmesine matuf siyasi süreç (Cenevre süreci), Uluslararası Suriye Destek Grubu Bildirileri ve 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararında belirlenen yol haritası çerçevesinde 2016 yılı başında yeniden canlandırılmış, ancak, rejimin yoğun saldırıları ve siyasi geçiş meselesini görüşmeyi reddetmesi nedeniyle BM kolaylaştırıcılığındaki müzakereler, üçüncü turun (13-27 Nisan 2016) ardından kesintiye uğramıştır.

Tarafların müzakerelere odaklanmasını teminen, Uluslararası Suriye Destek Grubu’nun girişimiyle ABD ve RF öncülüğünde Şubat 2016’da tesis edilen ateşkes, rejim ve destekçilerinin sistematik ihlalleri ve sivillere yoğun saldırıları nedeniyle Mayıs 2016’da çökmüştür.

2016 Temmuz ayında rejim tarafından kuşatılan Doğu Halep, maruz kaldığı kesintisiz saldırılar neticesinde 2016 Aralık ayında tamamen rejimin kontrolüne geçmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in yönlendirmeleri ışığında, Türkiye ve Rusya arasında yoğun çalışmalar yürütülmüş, bunun sonucunda Halep’te ateşkes tesis edilmiş ve 2016 Aralık ayı içinde 45.000 sivilin güvenli tahliyesi sağlanmıştır.

Doğu Halep’in tahliyesi amacıyla Rusya’nın yanısıra İran’la da yakın çalışma süreci yürütülmüş; Sayın Bakanımız, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla 20 Aralık 2016 tarihinde Moskova’da biraraya gelmiş ve başlatılan bu üçlü süreçle Astana toplantılarının altyapısı oluşturulmuştur.

Öte yandan, Doğu Halep’te tesis edilen ateşkesin ülke geneline teşmili amacıyla, Türkiye ve Rusya’nın garantör sıfatıyla 29 Aralık 2016 tarihinde imzaladığı düzenlemeyle ülke çapında ateşkes ilan edilmiştir.

İlki 23-24 Ocak 2017 tarihinde yapılan Suriye konulu yüksek düzeyli Astana toplantıları, 30 Aralık 2016 tarihinden bu yana yürürlükte olan ateşkes rejiminin garantörü üç ülkenin (Türkiye, Rusya ve garantörlüğünü bilahare ilan eden İran) yanısıra gözlemci sıfatıyla BM, ABD ve Ürdün’ü biraraya getirmektedir. Astana toplantılarında, sözkonusu ateşkes rejiminin güçlendirilmesi ve çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemler kabul edilmesi amacına matuf çalışmalar yürütülmektedir.

Astana toplantılarıyla sahada sağlanan iyileşme tıkanmış durumdaki Cenevre sürecinin de önünü açmış, bu sayede Şubat 2017’den yeni görüşme turları düzenlenebilmiştir.

Halkın meşru talepleri doğrultusunda Suriye’nin yeniden inşasına ilişkin geçiş sürecinde sorumluluk alacak etkili ve kapsayıcı bir muhalefetin ortaya çıkması yönündeki çabalara da tabiatıyla tarafımızdan destek verilmektedir. Mevcut siyasi süreçte muhaliflerin temsili bakımından referans olarak kabul edilen 8-10 Aralık 2015 tarihli Riyad Toplantısı’na gereken destek verilmiştir. Ayrıca, Suriye Halkının Dostları Grubu’nun Aralık 2012’de Marakeş’te düzenlenen dördüncü toplantısında, 114 ülke ve 13 uluslararası kuruluş tarafından Suriye halkının meşru temsilcisi olarak tanınan ve Suriye muhalefetinin merkezi ve omurgasını temsil eden Suriye Ulusal Koalisyonu İstanbul merkezli olarak çalışmalarına devam etmektedir. Demokrasilerin temel unsurunun, çoğulculuk ve çoğulculuğun gerektirdiği etkili bir muhalefetin mevcudiyeti olduğu anlayışı doğrultusunda, Suriyeli muhalif gruplarla temaslarımız, hiçbir siyasi, etnik, dini veya mezhep grubunun çıkarı ve bu gruplar arasında herhangi bir ayırım gözetilmeksizin sürdürülmektedir. Mevcut krizin çözümünü Suriyeliler tayin edecek ve Suriye’nin geleceğine Suriye halkı karar verecektir. Türkiye bu süreçte Suriye halkına verdiği desteği sürdürmektedir.

Elbette ki, ülkemizin Suriye halkına desteği bağlamında Suriyeli Türkmenler özel ve öncelikli konumu haizdir. Ülkenin asli kurucularından olan ve zulme karşı direnişin ön saflarında yer alan Türkmenlerin Suriye’nin geleceğinde hak ettikleri yeri alabilmelerini teminen destek çalışmalarımız sürmektedir.

Ülkemiz, Suriye’deki gelişmelerin ulusal güveliğimiz bağlamında taşıdığı risk ve tehditleri de göz önünde bulundurarak, bu risk ve tehditlere karşı her türlü hazırlığını yapmaktadır. Nitekim Türkiye’nin gerekmesi halinde, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanmaya hazır olduğu ortaya koyulmakta ve sınırlarımız ile vatandaşlarımızın temel hak ve menfaatlerini korumak amacıyla uluslararası hukuk uyarınca gereken bütün tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Ülkemize yönelik Suriye kaynaklı çeşitli sınır olayları karşısında, Türk Silahlı Kuvvetlerince uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılık verilmektedir.

Suriye’deki ihtilafın gerek iç çatışmalar, gerek bölgesel güvenlik bağlamında önemli bir diğer boyutu da rejimin elinde bulunan, halka karşı kullanılan ve güvenlik tehdidi oluşturmaya devam eden rejimin kimyasal silah envanteri ve depolarıdır. Rejimin sahip olduğu kimyasallarla ilgili olarak ciddi bildirim eksikliklerine tevessül ettiği yolunda kuvvetli şüpheler devam etmekte, bu şüphelerin açıklığa kavuşturulması ve Suriye'de devam eden kimyasal silah kullanımının önlenmesi yolundaki çabalar Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) tarafından sürdürülmektedir. Diğer taraftan, Suriye’de kimyasal silah kullanan tarafların tespitine ilişkin bir mekanizma tesisine dair BM Güvenlik Konseyi’nce 7 Ağustos 2015 tarihinde alınan 2235 sayılı karar çerçevesinde KSYÖ-BM Ortak Soruşturma Mekanizması (Joint Investigative Mechanism-JIM) oluşturulmuş ve JIM çalışmalarına 2015 Kasım ayında başlamıştır. JIM mekanizması Suriye’de gerçekleşen kimyasal saldırılardan en az üçünde rejimin doğrudan sorumluluğunu 2016 yılında ortaya çıkarmıştır. Ülkemiz, rejimin kimyasal silah kullanımı vakalarını yakından takip etmekte ve uluslararası denetim mekanizmalarının işletilmesine katkı sağlanmaktadır.

Temennimiz, ateşkes rejimi ve Astana toplantılarının sahadaki koşullarda sağladığı iyileşme sayesinde yeniden ivme kazanmış olan siyasi sürecin işletilerek gerçek bir geçiş sürecinin başlatılması, bu sürecin de Suriye halkının meşru talep ve beklentileri doğrultusunda; etnik köken, din ve mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm Suriyelilerin temel hak ve özgürlüklerinin eşitlik temelinde anayasal güvence altına alındığı, hür ve demokratik bir sistemin barışçı bir şekilde tesisiyle sonuçlandırılmasıdır. Türkiye, bu zor dönemde Suriye halkının yanında kararlılıkla durmayı sürdürecek, Suriye’nin ulusal birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını temel hedefleri arasında muhafaza edecektir.

(*) T.C. Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden alınmıştır.

İlgili Faaliyetler:

Selçuklu Belediyesinden Hama'ya İnsani Yardım

malatya escort bursa escort antalya escort konya escort mersin escort